• Ειδικοί Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωλόγοι
 • Ειδικοί Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωλόγοι
 • Ειδικοί Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωλόγοι
 • Ειδικοί Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωλόγοι
 • Ειδικοί Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωλόγοι
 • Ειδικοί Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωλόγοι

Γεωτεχνικές Εργασίες

 • Γεωτεχνικές έρευνες υπαίθρου
 • Επί τόπου γεωτεχνικές δοκιμές
 • Δοκιμές πρεσσιομέτρου
 • Εγκατάσταση & παρακολούθηση γεωτεχνικών οργάνων
Εγναντία Οδός (Κασάκι)
Γεωτρύπανο Boyles BBS 17
Γεωτρύπανο στο ΟΑΚΑ

Γεωλογικές και
Γεωτεχνικές Μελέτες

 • Επίβλεψη και αξιολόγηση γεωερευνητικών εργασιών
 • Δανειοθάλαμοι - Λατομεία
 • Ορύγματα, Επιχώματα - Φράγματα
 • Εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών
 • Αποκατάσταση κατολισθήσεων
 • Θεμελιώσεις τεχνικών έργων
 • Σήραγγες
 • Αντιστηρίξεις
 • Βελτιώσεις εδαφών
 • Θεμελίωση οδοστρωμάτων
 • Υδρογεωλογικές μελέτες
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Σχεδιασμός ΧΥΤΑ, ΧΔΑ
meleti_siragas_kristalopigis_sm
kallidromo_sm
mikotomi_metro_sm

Εργαστηριακές Δοκιμές

 • Eδαφομηχανικής
 • Βραχομηχανικής
 • Σκυροδέματος
 • Αδρανών υλικών
 • Ασφαλτομειγμάτων
 • Χημικές αναλύσεις εδάφος-νερού
 • Επί τόπου φυσικοχημικές μετρήσεις
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών
Εργαστήριο της Εδαφομηχανικής ΑΤΕ
ergastirio2
Σήραγγα Μετσόβου

Ειδικές Υπηρεσίες Συμβούλου

 • Υπηρεσίες συμβούλων σε γεωτεχνικά έργα, οδοποιίας & σιδηροδρομικά
 • Φράγματα, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις
 • Επίβλεψη εργασιών
 • Περιβαλλοντικοί έλεγχοι καταγραφής & αξιολόγησης ρύπανσης (ESA PHASE I, II, III)
 • Ανάλυση & εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου
 • Περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία
 • Γεωχημικές έρευνες & μελέτες
 • Στρατηγικός σχεδιασμός έργων απορρύπανσης
 • Επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα
 • Ποιοτικός έλεγχος έργων
bedrock_sm
Σήραγγα Αγ. Νικολάου
 
Παρουσιάσεις Έργων